2018 UZB D1 Điểm giải đâu
2017 UZB D1 Điểm giải đâu
2016 UZB D1 Điểm giải đâu
2015 UZB D1 Điểm giải đâu
2014 UZB D1 Điểm giải đâu
2013 UZB D1 Điểm giải đâu
2012 UZB D1 Điểm giải đâu
2011 UZB D1 Điểm giải đâu
2010 UZB D1 Điểm giải đâu
2009 UZB D1 Điểm giải đâu