2017-2018 CRO D2 Điểm giải đâu
2016-2017 CRO D2 Điểm giải đâu
2012-2013 CRO D2 Điểm giải đâu
2011-2012 CRO D2 Điểm giải đâu
2010-2011 CRO D2 Điểm giải đâu
2009-2010 CRO D2 Điểm giải đâu
2008-2009 CRO D2 Điểm giải đâu
2007-2008 CRO D2 Điểm giải đâu
2006-2007 CRO D2 Điểm giải đâu
2005-2006 CRO D2 Điểm giải đâu