2018-2019 SPA D1 Điểm giải đâu
2017-2018 SPA D1 Điểm giải đâu
2016-2017 SPA D1 Điểm giải đâu
2015-2016 SPA D1 Điểm giải đâu
2014-2015 SPA D1 Điểm giải đâu
2013-2014 SPA D1 Điểm giải đâu
2012-2013 SPA D1 Điểm giải đâu
2011-2012 SPA D1 Điểm giải đâu
2010-2011 SPA D1 Điểm giải đâu
2009-2010 SPA D1 Điểm giải đâu
2008-2009 SPA D1 Điểm giải đâu
2007-2008 SPA D1 Điểm giải đâu
2006-2007 SPA D1 Điểm giải đâu
2005-2006 SPA D1 Điểm giải đâu
2004-2005 SPA D1 Điểm giải đâu
2003-2004 SPA D1 Điểm giải đâu