2012-2013 ITA S4 Điểm giải đâu
2011-2012 ITA S4 Điểm giải đâu
2010-2011 ITA S4 Điểm giải đâu