2017-2018 MEX D2 Điểm giải đâu
2016-2017 MEX D2 Điểm giải đâu
2015-2016 MEX D2 Điểm giải đâu
2011-2012 MEX D2 Điểm giải đâu
2010-2011 MEX D2 Điểm giải đâu
2010 MEX D2 Điểm giải đâu
2009 MEX D2 Điểm giải đâu
2008 MEX D2 Điểm giải đâu