2018-2019 ENG WSL Điểm giải đâu
2017-2018 ENG WSL Điểm giải đâu
2017 ENG WSL Điểm giải đâu
2015-2016 ENG WSL Điểm giải đâu
2014-2015 ENG WSL Điểm giải đâu
2013-2014 ENG WSL Điểm giải đâu