2018-2019 EGY D1 Điểm giải đâu
2014-2015 EGY D1 Điểm giải đâu
2013-2014 EGY D1 Điểm giải đâu
2011-2012 EGY D1 Điểm giải đâu
2010-2011 EGY D1 Điểm giải đâu
2009-2010 EGY D1 Điểm giải đâu