2018-2019 ISR D2 Điểm giải đâu
2017-2018 ISR D2 Điểm giải đâu
2016-2017 ISR D2 Điểm giải đâu
2015-2016 ISR D2 Điểm giải đâu
2014-2015 ISR D2 Điểm giải đâu
2013-2014 ISR D2 Điểm giải đâu
2012-2013 ISR D2 Điểm giải đâu
2011-2012 ISR D2 Điểm giải đâu
2010-2011 ISR D2 Điểm giải đâu
2009-2010 ISR D2 Điểm giải đâu
2008-2009 ISR D2 Điểm giải đâu
2007-2008 ISR D2 Điểm giải đâu
2007 ISR D2 Điểm giải đâu
2006-2007 ISR D2 Điểm giải đâu
2005-2006 ISR D2 Điểm giải đâu