2018-2019 HON D1 Điểm giải đâu
2017-2018 HON D1 Điểm giải đâu
2016-2017 HON D1 Điểm giải đâu
2015-2016 HON D1 Điểm giải đâu
2014-2015 HON D1 Điểm giải đâu
2013-2014 HON D1 Điểm giải đâu
2012-2013 HON D1 Điểm giải đâu
2011-2012 HON D1 Điểm giải đâu
2010-2011 HON D1 Điểm giải đâu
2009-2010 HON D1 Điểm giải đâu
2008-2009 HON D1 Điểm giải đâu
2007-2008 HON D1 Điểm giải đâu
2006-2007 HON D1 Điểm giải đâu