2018-2019 HUN D1 Điểm giải đâu
2017-2018 HUN D1 Điểm giải đâu
2016-2017 HUN D1 Điểm giải đâu
2015-2016 HUN D1 Điểm giải đâu
2014-2015 HUN D1 Điểm giải đâu
2013-2014 HUN D1 Điểm giải đâu
2012-2013 HUN D1 Điểm giải đâu
2011-2012 HUN D1 Điểm giải đâu
2011 HUN D1 Điểm giải đâu
2010-2011 HUN D1 Điểm giải đâu
2009-2010 HUN D1 Điểm giải đâu
2008-2009 HUN D1 Điểm giải đâu
2007-2008 HUN D1 Điểm giải đâu
2007 HUN D1 Điểm giải đâu
2006-2007 HUN D1 Điểm giải đâu
2005-2006 HUN D1 Điểm giải đâu
2004-2005 HUN D1 Điểm giải đâu