2011-2012 ROM D3 Điểm giải đâu
2010-2011 ROM D3 Điểm giải đâu
2009-2010 ROM D3 Điểm giải đâu
2008-2009 ROM D3 Điểm giải đâu
2007-2008 ROM D3 Điểm giải đâu