2018-2019 SVK D1 Điểm giải đâu
2017-2018 SVK D1 Điểm giải đâu
2016-2017 SVK D1 Điểm giải đâu
2015-2016 SVK D1 Điểm giải đâu
2014-2015 SVK D1 Điểm giải đâu
2013-2014 SVK D1 Điểm giải đâu