2018-2019 SLV D1 Điểm giải đâu
2017-2018 SLV D1 Điểm giải đâu
2016-2017 SLV D1 Điểm giải đâu
2015-2016 SLV D1 Điểm giải đâu
2014-2015 SLV D1 Điểm giải đâu
2012-2013 SLV D1 Điểm giải đâu
2011-2012 SLV D1 Điểm giải đâu
2010-2011 SLV D1 Điểm giải đâu
2009-2010 SLV D1 Điểm giải đâu
2008-2009 SLV D1 Điểm giải đâu
2007-2008 SLV D1 Điểm giải đâu