2018-2019 MNE D1 Điểm giải đâu
2017-2018 MNE D1 Điểm giải đâu
2016-2017 MNE D1 Điểm giải đâu
2015-2016 MNE D1 Điểm giải đâu
2014-2015 MNE D1 Điểm giải đâu
2013-2014 MNE D1 Điểm giải đâu
2012-2013 MNE D1 Điểm giải đâu
2011-2012 MNE D1 Điểm giải đâu
2010-2011 MNE D1 Điểm giải đâu
2009-2010 MNE D1 Điểm giải đâu
2009 MNE D1 Điểm giải đâu
2007-2008 MNE D1 Điểm giải đâu