2018-2019 RUS PR Điểm giải đâu
2017-2018 RUS PR Điểm giải đâu
2016-2017 RUS PR Điểm giải đâu
2015-2016 RUS PR Điểm giải đâu
2014-2015 RUS PR Điểm giải đâu
2013-2014 RUS PR Điểm giải đâu
2012-2013 RUS PR Điểm giải đâu
2011-2012 RUS PR Điểm giải đâu
2011 RUS PR Điểm giải đâu
2010 RUS PR Điểm giải đâu