2018-2019 DEN WD1 Điểm giải đâu
2017-2018 DEN WD1 Điểm giải đâu
2016-2017 DEN WD1 Điểm giải đâu
2015-2016 DEN WD1 Điểm giải đâu
2014-2015 DEN WD1 Điểm giải đâu
2013-2014 DEN WD1 Điểm giải đâu
2012-2013 DEN WD1 Điểm giải đâu
2011-2012 DEN WD1 Điểm giải đâu
2010-2011 DEN WD1 Điểm giải đâu
2009-2010 DEN WD1 Điểm giải đâu
2008-2009 DEN WD1 Điểm giải đâu