2018-2019 ITA D2 Điểm giải đâu
2017-2018 ITA D2 Điểm giải đâu
2016-2017 ITA D2 Điểm giải đâu
2015-2016 ITA D2 Điểm giải đâu
2014-2015 ITA D2 Điểm giải đâu
2013-2014 ITA D2 Điểm giải đâu
2012-2013 ITA D2 Điểm giải đâu
2009-2010 ITA D2 Điểm giải đâu
2008-2009 ITA D2 Điểm giải đâu
2007-2008 ITA D2 Điểm giải đâu
2006-2007 ITA D2 Điểm giải đâu
2005-2006 ITA D2 Điểm giải đâu
2004-2005 ITA D2 Điểm giải đâu