2019-2020 CHI D2 Điểm giải đâu
2018-2019 CHI D2 Điểm giải đâu
2017-2018 CHI D2 Điểm giải đâu
2016-2017 CHI D2 Điểm giải đâu
2015-2016 CHI D2 Điểm giải đâu
2014-2015 CHI D2 Điểm giải đâu
2013-2014 CHI D2 Điểm giải đâu
2013 CHI D2 Điểm giải đâu
2010 CHI D2 Điểm giải đâu