2018-2019 MKD D1 Điểm giải đâu
2017-2018 MKD D1 Điểm giải đâu
2016-2017 MKD D1 Điểm giải đâu
2015-2016 MKD D1 Điểm giải đâu
2014-2015 MKD D1 Điểm giải đâu
2013-2014 MKD D1 Điểm giải đâu
2012-2013 MKD D1 Điểm giải đâu
2012 MKD D1 Điểm giải đâu
2011-2012 MKD D1 Điểm giải đâu
2010-2011 MKD D1 Điểm giải đâu
2009-2010 MKD D1 Điểm giải đâu
2008-2009 MKD D1 Điểm giải đâu
2007-2008 MKD D1 Điểm giải đâu
2006-2007 MKD D1 Điểm giải đâu