2019 NOR D1 Điểm giải đâu
2018 NOR D1 Điểm giải đâu
2017 NOR D1 Điểm giải đâu
2016 NOR D1 Điểm giải đâu
2015 NOR D1 Điểm giải đâu
2014 NOR D1 Điểm giải đâu
2013 NOR D1 Điểm giải đâu
2012 NOR D1 Điểm giải đâu
2011 NOR D1 Điểm giải đâu
2010 NOR D1 Điểm giải đâu
2009 NOR D1 Điểm giải đâu
2008 NOR D1 Điểm giải đâu
2007 NOR D1 Điểm giải đâu
2006 NOR D1 Điểm giải đâu
2005 NOR D1 Điểm giải đâu
2004 NOR D1 Điểm giải đâu