2018-2019 SAPL D1 Điểm giải đâu
2017-2018 SAPL D1 Điểm giải đâu
2016-2017 SAPL D1 Điểm giải đâu
2015-2016 SAPL D1 Điểm giải đâu
2014-2015 SAPL D1 Điểm giải đâu
2013-2014 SAPL D1 Điểm giải đâu
2012-2013 SAPL D1 Điểm giải đâu
2011-2012 SAPL D1 Điểm giải đâu
2010-2011 SAPL D1 Điểm giải đâu
2009-2010 SAPL D1 Điểm giải đâu
2008-2009 SAPL D1 Điểm giải đâu
2008 SAPL D1 Điểm giải đâu
2007-2008 SAPL D1 Điểm giải đâu