2010 NOR D4 Điểm giải đâu
2009 NOR D4 Điểm giải đâu
2007 NOR D4 Điểm giải đâu
2006 NOR D4 Điểm giải đâu