2018-2019 CRC D1 Điểm giải đâu
2017-2018 CRC D1 Điểm giải đâu
2016-2017 CRC D1 Điểm giải đâu
2015-2016 CRC D1 Điểm giải đâu
2014-2015 CRC D1 Điểm giải đâu
2013-2014 CRC D1 Điểm giải đâu
2012-2013 CRC D1 Điểm giải đâu
2011-2012 CRC D1 Điểm giải đâu
2010-2011 CRC D1 Điểm giải đâu
2009-2010 CRC D1 Điểm giải đâu
2008-2009 CRC D1 Điểm giải đâu
2007-2008 CRC D1 Điểm giải đâu
2006-2007 CRC D1 Điểm giải đâu