210-2011 ENG-S CE Điểm giải đâu
2018-2019 ENG-S CE Điểm giải đâu
2017-2018 ENG-S CE Điểm giải đâu
2016-2017 ENG-S CE Điểm giải đâu
2015-2016 ENG-S CE Điểm giải đâu
2014-2015 ENG-S CE Điểm giải đâu
2013-2014 ENG-S CE Điểm giải đâu
2012-2013 ENG-S CE Điểm giải đâu
2011-2012 ENG-S CE Điểm giải đâu
2010-2011 ENG-S CE Điểm giải đâu
2009-2010 ENG-S CE Điểm giải đâu