2013-2014 ENG UD1 Điểm giải đâu
2012-2013 ENG UD1 Điểm giải đâu
2011-2012 ENG UD1 Điểm giải đâu
2010-2011 ENG UD1 Điểm giải đâu