2018-2019 ENG RYM Điểm giải đâu
2015-2016 ENG RYM Điểm giải đâu
2014-2015 ENG RYM Điểm giải đâu
2013-2014 ENG RYM Điểm giải đâu
2012-2013 ENG RYM Điểm giải đâu
2011-2012 ENG RYM Điểm giải đâu
2010-2011 ENG RYM Điểm giải đâu
2009-2010 ENG RYM Điểm giải đâu
2008-2009 ENG RYM Điểm giải đâu