2018-2019 FRA D2 Điểm giải đâu
2017-2018 FRA D2 Điểm giải đâu
2013-2014 FRA D2 Điểm giải đâu
2012-2013 FRA D2 Điểm giải đâu
2011-2012 FRA D2 Điểm giải đâu
2010-2011 FRA D2 Điểm giải đâu
2009-2010 FRA D2 Điểm giải đâu
2008-2009 FRA D2 Điểm giải đâu
2007-2008 FRA D2 Điểm giải đâu
2006-2007 FRA D2 Điểm giải đâu
2005-2006 FRA D2 Điểm giải đâu
2004-2005 FRA D2 Điểm giải đâu