2018-2019 KSA D1 Điểm giải đâu
2017-2018 KSA D1 Điểm giải đâu
2016-2017 KSA D1 Điểm giải đâu
2015-2016 KSA D1 Điểm giải đâu
2014-2015 KSA D1 Điểm giải đâu
2013-2014 KSA D1 Điểm giải đâu
2012-2013 KSA D1 Điểm giải đâu
2011-2012 KSA D1 Điểm giải đâu
2010-2011 KSA D1 Điểm giải đâu
2009-2010 KSA D1 Điểm giải đâu
2008-2009 KSA D1 Điểm giải đâu