2018-2019 RUS D1 Điểm giải đâu
2017-2018 RUS D1 Điểm giải đâu
2016-2017 RUS D1 Điểm giải đâu
2015-2016 RUS D1 Điểm giải đâu
2014-2015 RUS D1 Điểm giải đâu
2013-2014 RUS D1 Điểm giải đâu
2012-2013 RUS D1 Điểm giải đâu
2011-2012 RUS D1 Điểm giải đâu
2011 RUS D1 Điểm giải đâu
2010 RUS D1 Điểm giải đâu
2008 RUS D1 Điểm giải đâu
2007 RUS D1 Điểm giải đâu
2006 RUS D1 Điểm giải đâu
2005 RUS D1 Điểm giải đâu