2018-2019 GER D3 Điểm giải đâu
2017-2018 GER D3 Điểm giải đâu
2016-2017 GER D3 Điểm giải đâu
2015-2016 GER D3 Điểm giải đâu
2014-2015 GER D3 Điểm giải đâu
2013-2014 GER D3 Điểm giải đâu
2012-2013 GER D3 Điểm giải đâu
2011-2012 GER D3 Điểm giải đâu
2010-2011 GER D3 Điểm giải đâu
2009-2010 GER D3 Điểm giải đâu
2008-2009 GER D3 Điểm giải đâu