2018-2019 HOL D1 Điểm giải đâu
2017-2018 HOL D1 Điểm giải đâu
2016-2017 HOL D1 Điểm giải đâu
2015-2016 HOL D1 Điểm giải đâu
2014-2015 HOL D1 Điểm giải đâu
2013-2014 HOL D1 Điểm giải đâu
2012-2013 HOL D1 Điểm giải đâu
2011-2012 HOL D1 Điểm giải đâu
2010-2011 HOL D1 Điểm giải đâu
2009-2010 HOL D1 Điểm giải đâu
2008-2009 HOL D1 Điểm giải đâu
2007-2008 HOL D1 Điểm giải đâu
2006-2007 HOL D1 Điểm giải đâu
2005-2006 HOL D1 Điểm giải đâu
2004-2005 HOL D1 Điểm giải đâu