2018-2019 FRA D1 Điểm giải đâu
2017-2018 FRA D1 Điểm giải đâu
2016-2017 FRA D1 Điểm giải đâu
2015-2016 FRA D1 Điểm giải đâu
2014-2015 FRA D1 Điểm giải đâu
2013-2014 FRA D1 Điểm giải đâu
2012-2013 FRA D1 Điểm giải đâu
2011-2012 FRA D1 Điểm giải đâu
2010-2011 FRA D1 Điểm giải đâu
2009-2010 FRA D1 Điểm giải đâu
2008-2009 FRA D1 Điểm giải đâu
2007-2008 FRA D1 Điểm giải đâu
2006-2007 FRA D1 Điểm giải đâu
2005-2006 FRA D1 Điểm giải đâu
2004-2005 FRA D1 Điểm giải đâu