2008-2009 ITA S4 Điểm giải đâu
2007-2008 ITA S4 Điểm giải đâu
2006-2007 ITA S4 Điểm giải đâu
2005-2006 ITA S4 Điểm giải đâu