2018 COL D1 Điểm giải đâu
2017 COL D1 Điểm giải đâu
2016 COL D1 Điểm giải đâu
2015 COL D1 Điểm giải đâu
2014 COL D1 Điểm giải đâu
2013 COL D1 Điểm giải đâu
2012-2013 COL D1 Điểm giải đâu
2012 COL D1 Điểm giải đâu
2011 COL D1 Điểm giải đâu
2010 COL D1 Điểm giải đâu
2009 COL D1 Điểm giải đâu
2008 COL D1 Điểm giải đâu
2007-2008 COL D1 Điểm giải đâu
2007 COL D1 Điểm giải đâu
2006-2007 COL D1 Điểm giải đâu
2006 COL D1 Điểm giải đâu