2018-2019 SVK D1 Điểm giải đâu
2017-2018 SVK D1 Điểm giải đâu
2016-2017 SVK D1 Điểm giải đâu
2015-2016 SVK D1 Điểm giải đâu
2014-2015 SVK D1 Điểm giải đâu
2013-2014 SVK D1 Điểm giải đâu
2012-2013 SVK D1 Điểm giải đâu
2011-2012 SVK D1 Điểm giải đâu
2010-2011 SVK D1 Điểm giải đâu
2009-2010 SVK D1 Điểm giải đâu
2008-2009 SVK D1 Điểm giải đâu
2007-2008 SVK D1 Điểm giải đâu
2006-2007 SVK D1 Điểm giải đâu
2005-2006 SVK D1 Điểm giải đâu