2018-2019 GUA D1 Điểm giải đâu
2017-2018 GUA D1 Điểm giải đâu
2016-2017 GUA D1 Điểm giải đâu
2015-2016 GUA D1 Điểm giải đâu