2018 VIE D1 Điểm giải đâu
2017 VIE D1 Điểm giải đâu
2016 VIE D1 Điểm giải đâu
2009 VIE D1 Điểm giải đâu