2018-2019 IRQ D1 Điểm giải đâu
2017-2018 IRQ D1 Điểm giải đâu
2016-2017 IRQ D1 Điểm giải đâu
2015-2016 IRQ D1 Điểm giải đâu
2014-2015 IRQ D1 Điểm giải đâu