2018-2019 RUS D1 Điểm giải đâu
2017-2018 RUS D1 Điểm giải đâu
2016-2017 RUS D1 Điểm giải đâu