2018-2019 ALG D2 Điểm giải đâu
2017-2018 ALG D2 Điểm giải đâu
2016-2017 ALG D2 Điểm giải đâu
2015-2016 ALG D2 Điểm giải đâu
2014-2015 ALG D2 Điểm giải đâu