2018-2019 RUS D1 Điểm giải đâu
2017-2018 RUS D1 Điểm giải đâu
2016-2017 RUS D1 Điểm giải đâu
2015-2016 RUS D1 Điểm giải đâu
2014-2015 RUS D1 Điểm giải đâu
2013-2014 RUS D1 Điểm giải đâu