2019 VEN D1 Điểm giải đâu
2018 VEN D1 Điểm giải đâu
2017 VEN D1 Điểm giải đâu
2016 VEN D1 Điểm giải đâu
2015 VEN D1 Điểm giải đâu
2014-2015 VEN D1 Điểm giải đâu
2013-2014 VEN D1 Điểm giải đâu
2012-2013 VEN D1 Điểm giải đâu
2011-2012 VEN D1 Điểm giải đâu
2010-2011 VEN D1 Điểm giải đâu
2009-2010 VEN D1 Điểm giải đâu
2008-2009 VEN D1 Điểm giải đâu
2007-2008 VEN D1 Điểm giải đâu
2007 VEN D1 Điểm giải đâu
2006-2007 VEN D1 Điểm giải đâu