2018-2019 ALG D1 Điểm giải đâu
2017-2018 ALG D1 Điểm giải đâu
2016-2017 ALG D1 Điểm giải đâu
2015-2016 ALG D1 Điểm giải đâu
2014-2015 ALG D1 Điểm giải đâu
2013-2014 ALG D1 Điểm giải đâu
2012-2013 ALG D1 Điểm giải đâu
2011-2012 ALG D1 Điểm giải đâu
2010-2011 ALG D1 Điểm giải đâu
2009-2010 ALG D1 Điểm giải đâu
2008-2009 ALG D1 Điểm giải đâu
2007-2008 ALG D1 Điểm giải đâu
2006-2007 ALG D1 Điểm giải đâu
2005-2006 ALG D1 Điểm giải đâu