2018-2019 SLO D2 Điểm giải đâu
2017-2018 SLO D2 Điểm giải đâu
2016-2017 SLO D2 Điểm giải đâu
2015-2016 SLO D2 Điểm giải đâu
2014-2015 SLO D2 Điểm giải đâu
2013-2014 SLO D2 Điểm giải đâu
2012-2013 SLO D2 Điểm giải đâu
2011-2012 SLO D2 Điểm giải đâu