2018-2019 BEL D1 Điểm giải đâu
2017-2018 BEL D1 Điểm giải đâu
2016-2017 BEL D1 Điểm giải đâu
2015-2016 BEL D1 Điểm giải đâu
2014-2015 BEL D1 Điểm giải đâu
2013-2014 BEL D1 Điểm giải đâu
2012-2013 BEL D1 Điểm giải đâu
2011-2012 BEL D1 Điểm giải đâu
2010-2011 BEL D1 Điểm giải đâu
2010 BEL D1 Điểm giải đâu
2009-2010 BEL D1 Điểm giải đâu
2008-2009 BEL D1 Điểm giải đâu
2007-2008 BEL D1 Điểm giải đâu
2006-2007 BEL D1 Điểm giải đâu
2005-2006 BEL D1 Điểm giải đâu
2004-2005 BEL D1 Điểm giải đâu