2018-2019 RUS YthC Điểm giải đâu
2017-2018 RUS YthC Điểm giải đâu
2016-2017 RUS YthC Điểm giải đâu
2015-2016 RUS YthC Điểm giải đâu
2014-2015 RUS YthC Điểm giải đâu
2013-2014 RUS YthC Điểm giải đâu
2012-2013 RUS YthC Điểm giải đâu
2011-2012 RUS YthC Điểm giải đâu
2011 RUS YthC Điểm giải đâu