2018-2019 KSA D1 Điểm giải đâu
2017-2018 KSA D1 Điểm giải đâu
2011-2012 KSA D1 Điểm giải đâu
2010-2011 KSA D1 Điểm giải đâu