2018-2019 ITA YTHL Điểm giải đâu
2015-2016 ITA YTHL Điểm giải đâu
2014-2015 ITA YTHL Điểm giải đâu
2013-2014 ITA YTHL Điểm giải đâu