2018-2019 POL D1 Điểm giải đâu
2017-2018 POL D1 Điểm giải đâu
2016-2017 POL D1 Điểm giải đâu
2015-2016 POL D1 Điểm giải đâu
2014-2015 POL D1 Điểm giải đâu
2013-2014 POL D1 Điểm giải đâu
2012-2013 POL D1 Điểm giải đâu
2011-2012 POL D1 Điểm giải đâu
2010-2011 POL D1 Điểm giải đâu
2009-2010 POL D1 Điểm giải đâu
2008-2009 POL D1 Điểm giải đâu
2007-2008 POL D1 Điểm giải đâu
2006-2007 POL D1 Điểm giải đâu
2005-2006 POL D1 Điểm giải đâu
2005 POL D1 Điểm giải đâu