2018-2019 SPA D3 Điểm giải đâu
2017-2018 SPA D3 Điểm giải đâu
2016-2017 SPA D3 Điểm giải đâu
2015-2016 SPA D3 Điểm giải đâu
2014-2015 SPA D3 Điểm giải đâu
2013-2014 SPA D3 Điểm giải đâu
2012-2013 SPA D3 Điểm giải đâu
2011-2012 SPA D3 Điểm giải đâu